Privacy statement

Wij vinden het belangrijk dat de privacy van onze patiënten goed is geborgd.

Oefentherapie Meerhoven, gevestigd aan Meerwater 27, 5658 LP Eindhoven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

www.oefentherapiemeerhoven.nl
Meerwater 27, 5658 LP Eindhoven
06 18643425

 

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Oefentherapie Meerhoven verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- E-mailadres
- Telefoonnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Oefentherapie Meerhoven verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

- gegevens met betrekking tot uw gezondheid

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Oefentherapie Meerhoven verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Verzenden van onze nieuwsbrief

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Oefentherapie Meerhoven neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Oefentherapie Meerhoven) tussen zit. Oefentherapie Meerhoven gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Mailchimp, waarin de in- en uitschrijvingen op de online nieuwsbrief wordt bijgehouden en of de nieuwsbrief is geopend.

Oefentherapie Meerhoven gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Oefentherapie Meerhoven bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
- bij inschrijving op de nieuwsbrief (naam en e-mail adres): tot uitschrijving. Bij elke verstuurde nieuwsbrief is de mogelijkheid om uit te schrijven, de gegevens worden dan verwijderd.
- via aanmelding contactformulier (naam, e-mail adres en gegevens over de gezondheid) worden bij het starten van behandeling in het dossier opgenomen. Gegevens in het dossier worden 15 jaar bewaard, dit is bepaald door de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Oefentherapie Meerhoven verstrekt uitsluitend aan derden met uw toestemming en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Oefentherapie Meerhoven en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@oefentherapiemeerhoven.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Oefentherapie Meerhoven wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Oefentherapie Meerhoven neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@oefentherapiemeerhoven.nl.

 

Klachten

Hoewel wij al het nodige doen om uw privacy te borgen, kan het zijn dat u niet tevreden bent op de wijze waarop uw gegevens worden verwerkt. Als u een klacht heeft kunt u dit bespreken met uw behandelaar, bereikbaar op 06-18643425 of per e-mail info@oefentherapiemeerhoven.nl. Ook kan schriftelijk een klacht worden ingediend bij Jolande Mangelsdorf, praktijkhouder. Adres: Meerwater 27, 5658 LP Eindhoven.